Archives април 2020

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСТОЧНИОТ ДЕЛ (ПОГРАНИЧНА ОБЛАСТ) НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Веб страната е кофинансирана од Европската Унија преку INTERREG-IPA Прекуграничната програма Бугарија-Македонија CCI 2014TC16I5CB006

Насоки за скрининг на магнетна подложност на загадените почви

Како дел од активностите на проектот „Идентификација и мониторинг на загадени почви со употреба на иновативна методологија“, со акроним MCSoil, изготвени се насоки за скрининг на магнетна подложност за развој и имплементација на нова методологија за идентификација и следење на загадените почви. Главната цел на извештајот е да се подготват детални насоки за скрининг на магнетна подложност што ќе се користат како основа за развој на иновативна методологија за идентификација и следење на загадените почви. Тестирањето и мониторингот на почвата ќе се изврши со помош на специјализирана и современа опрема, наменета за брзо, сигурно и економично проценување на магнетната подложност. Насоките се обработени во согласност со природните услови на почвата во двата региона. Тие ќе ја опишаат точната методологија што ќе се користи за проценка на загадувањето. Оваа методологија строго ќе се следи за време на мерењата на магнетната подложност на почвите во избраните области. Четирите области во прекуграничниот регион, кои беа селктирани како погодни за примена на иновативната методологија, беа дефинирани врз основа на наодите во извештајот за проценка на земјата, изработен во рамките на проектот. Овие насоки претставуваат стратешки план кој ги дефинира целите и посакуваните исходи и ги вклучува главните чекори потребни за постигнување на истиот.

Целиот текст на Насоките е достапен овде.

Информативна табла

Веб страната е кофинансирана од Европската Унија преку INTERREG-IPA Прекуграничната програма Бугарија-Македонија CCI 2014TC16I5CB006

Брошура Amrozija

Веб страната е кофинансирана од Европската Унија преку INTERREG-IPA Прекуграничната програма Бугарија-Македонија CCI 2014TC16I5CB006

Природно-географска анализа и социо-економски карактеристики на прекуграничната област во Република Бугарија

Како дел од активностите на проектот
„Идентификација и мониторинг на загадени почви со употреба на иновативна
методологија“, со акроним MCSoil, беше развиена природно-географска анализа и
социо-економски карактеристики на прекуграничната област во Република Бугарија.
Основната цел на извештајот за анализа е избор на соодветни места за
спроведување на иновативна методологија за идентификација и мониторинг на
загадена почва преку вредности на магнетна подложност.

Извештајот е изработен врз основа на
теоретски, статистички и емпириски податоци, чија цел е да се анализираат и да
се препорачаат две специфични тест области од прекуграничниот регион на
Република Бугарија, каде ќе биде развиена и спроведена новата методологија за
проценка на животната средина за состојбата на горниот слој на почвата. Двете
специфични зони се територијата околу термоцентралата Бобов Дол, која припаѓа
на индустриско загадено подрачје  и
територијата на мочуриштето „Чокливо“, што е заштитено како Натура 2000
подрачје.

Присуството на тешки метали во почвите е
сериозен еколошки проблем што директно влијае врз здравјето на луѓето и
животот. Присуството на тешки метали во почвите може да биде резултат на
различни фактори. Како резултат на направената анализа и со оглед на
зголемениот јавен интерес за функционирање на ТЦ„Бобов Дол“, пределот околу
термоцентралата треба да се користи како тест-локација за развој на новиот
методолошки пристап.

Разработката на нова, подостапна методологија
за следење на содржината на тешки метали во горниот слој на почвата, ќе
претставува нова алатка за локалните заедници за граѓанска контрола врз
активностите на владините агенции кои се одговорни за заштита и контрола на
квалитетот на животната средина .

Методолошката рамка за анализа на степенот на
загадување на почвата со магнетна подложност вклучува и избор на област која не
била подложна на антропоген притисок. Предложената област треба да има слична
геолошка структура и слични карактеристики на површинскиот слој на почвата. За
разлика од територијата околу ТЕ „Бобов Дол“, територијата на мочуриштето
Чокливо, која е под заштита на Натура 2000, се карактеризира со низок степен на
индустријализација, недостаток на главни патишта и големи урбани области. Овие
разлики во антропогениот товар се спротивни на сличните природни географски,
геолошки и почвени карактеристики.

Целосниот текст на извештајот е достапен овде.

Почва, земјиште и климатски промени

Климатските промени имаат најголемо влијание врз почвата, и промените во користењето на земјиштето и почвата може да ги забрзаат или забават климатските промени. Без поздрави почви и одржливо управување со земјиштето и почвата, не можеме да се справиме со климатската криза, да произведеме доволно храна и да се прилагодиме на промена на климата. Одговорот може да лежи во зачувување и обновување на клучните екосистеми и да и се дозволи на природата да гозафати јаглеродот од атмосферата.

Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО) неодамна објави мапа на која се гледа дека најголемите 30 см од светското тло содржи околу двојно повеќе јаглерод од целата атмосфера. По океаните, почвата е втор по големина таложник на природен јаглерод, што ги надминува шумите и другите вегетации во својство на зафаќање на јаглерод диоксид од воздухот. Овие факти не потсетуваат колку се важни здравите почви, не само за нашето производство на храна, туку и за нашите напори да ги спречиме најлошите ефекти од климатските промени.

Климатските промени влијаат на почвата

Истражувачите веќе можат да ги видат ефектите од климатските промени на глобално ниво и на европското тло. На пример, според најновиот извештај на ЕЕА за климатските промени, влијанијата и ранливоста во Европа, влажноста на почвата значително се намали во медитеранскиот регион и ќе се зголеми во делови од северна Европа од 1950-тите години. Во извештајот се предвидени слични ефекти за наредните децении, бидејќи зголемувањето на просечните температури продолжува и се менуваат обрасците на врнежи од дожд.

Континуираното опаѓање на влажноста на почвата може да ја зголеми потребата за наводнување во земјоделството и да доведе до помали приноси, па дури и опустинување, со потенцијално драматични влијанија врз производството на храна. Вкупно 13 земји-членки на ЕУ изјавија дека се погодени од опустинување. И покрај ова признание, неодамнешниот извештај на Европскиот ревизорски суд заклучи дека Европа нема јасна слика за предизвиците поврзани со опустинувањето и деградацијата на земјиштето и дека чекорите преземени за борба против опустинувањето немаат кохерентност.

Промените во сезонските температури можат да ги променат и годишните циклуси на растенија и животни, што резултира со пониски приноси. На пример, пролетта може да пристигне порано и дрвјата можат да цветаат пред да се изведат нивните опрашувачи. Со очекуваниот раст на населението, светското производство на храна треба попрво да се зголеми отколку да се намали. Ова главно зависи од одржување на здрава почва и одржливо управување со земјоделските области. Во исто време, постои зголемена побарувачка за биогорива и други растителни производи, водена од итна потреба да се заменат фосилните горива и да се спречат емисиите на стакленички гасови.

Извештајот на ЕЕА за влијанијата и ранливоста нагласува и други влијанија врз почвата поврзани со климатските промени, вклучително и ерозијата, што може да се забрза со екстремни климатски настани, како што се интензивен дожд, суша, топлотни бранови и невреме. Покрај тоа што предизвикува губење на површини на земјиште, зголемувањето на нивото на морето може да ја промени почвата во крајбрежните области или да донесе загадувачи, вклучително и сол од морето. Во однос на употребата на земјиштето, климатските промени може да направат некои земјоделски области, главно на југ, неупотребливи или помалку продуктивни, а може да отворат нови можности на север. Во шумарството, падот на економски вредни видови дрвја може да ја намали вредноста на шумското земјиште во Европа за меѓу 14 и 50% до 2100 година. Неодамнешниот извештај на ЕЕА за адаптација на климатските промени и земјоделството  нагласува дека целокупното влијание на климатските промени може да произведе значајно загуба за европскиот земјоделски сектор: загуба до 16% во приходите од земјоделството во ЕУ до 2050 година, со големи регионални варијации.

Сепак, можеби најголемата грижа за климата поврзана со почвата е јаглерод диоксидот и метанот складиран во вечниот лед во крајбрежните региони, главно во Сибир. Бидејќи глобалните температури се зголемуваат, вечниот лед се топи. Ова одмрзнување предизвикува распаѓање на органскиот материјал заробен во замрзнатата почва, што може да доведе до пуштање на масивни количини на стакленички гасови во атмосферата, што оттука може да доведе до забрзување на глобалното затоплување далеку над контролата на луѓето.

Справување со климатската криза со почвата

Во април 2019 година, група на многу влијателни научници и активисти повикаа на „одбрана, обновување и повторно воспоставување шуми, тресетзи, мангрови, мочуришни мочуришта, природни морска храна и други круцијални екосистеми“ за да и се овозможи на природата да го отстрани јаглерод диоксидот од атмосферата и да го чува. Реставрацијата на екосистемите исто така ќе ја поддржи биолошката разновидност и поттикне широк спектар на екосистемски услуги, вклучително и прочистување на воздухот и водата, и на луѓето ќе им се овозможат пријатни места за рекреација.

Според прегледот на постојните информации за меѓусебните врски помеѓу почвата и климатските промени (извештај Климсоил), околу 75 милијарди тони органски јаглерод се чува во почвата на ЕУ. Околу половина од овие залихи на почва лежат во Шведска, Финска и Велика Британија, бидејќи овие земји имаат повеќе од другите шумски почви, а особено влажни органски почви како тресет. Да се стави ова во некоја перспектива, според најновите проценки на ЕЕА, вкупните емисии на CO2 на ЕУ во 2017 година беа околу 4,5 милијарди тони.

Количината на органски јаглерод во почвите во ЕУ може полека да се зголемува, но проценките за темпото на оваа промена се многу неизвесни. За да ги направите работите покомплицирани, органскиот јаглероден фонд исто така постојано се менува, бидејќи растенијата зафаќаат јаглерод диоксид од воздухот пред да се распаѓаат и испуштаат гасовите во атмосферата. Во извештајот на Меѓувладината комисија за климатски промени (ИПЦЦ) се потврдува дека емисијата на стакленички гасови од сите сектори – вклучително и земјиште и храна – треба да се намали за да се постигне целта за одржување на глобалното затоплување на многу под 2 Целзиусови степени.

И покрај неизвесностите, обновувањето на екосистемите и подобрувањето на квалитетот на почвата може да биде многу ефикасна мерка во однос на климатските активности со тројно влијание. Прво, растенијата што растат го отстрануваат јаглерод диоксидот од атмосферата. Според ФАО, обновата на тековно деградирани почви може да отстрани до 63 милијарди тони јаглерод, што би компензирало мал, но важен удел од глобалните емисии на стакленички гасови. Второ, здравите почви го задржуваат јаглеродот под земја. Трето, многу природни и полуприродни области делуваат како моќна одбрана против влијанието на климатските промени.

Примерите за придобивки се многу. На пример, области кои се наоѓаат покрај реките (крајбрежните зони) и зелените места во градовите можат да дејствуваат како економично заштитено од поплави и топлотни бранови. Здравата земја и почвата можат да апсорбираат и складираат вишок вода и да ги ублажат поплавите. Парковите и другите природни области во градовите исто така можат да помогнат при разладување на време на топлотни бранови, делумно заради водата присутна во нивната почва. За време на сушните сезони, здравите екосистеми можат полека да ја ослободат водата што ја складирале под земја, ублажувајќи ги најлошите влијанија на сушите.

Зафаќање на јаглерод во воздухот

Исто така, постојат различни методи за зголемување на капацитетот на земјиштето да зафати јаглерод диоксид од воздух. Неодамнешниот европски истражувачки проект (студија Капрес) откри дека пренамената на обработливо земјиште во пасиште е најбрзиот начин за зголемување на количината на јаглерод во почвата. За обработливото земјиште, употребата на покривни култури – растенија како што е детелина кои се одгледуваат помеѓу бербата и сеидбата на следната култура главно за да се зголеми плодноста на почвата и да се избегне ерозијата – беше најефикасниот начин за зголемување на залихите на јаглерод во почвата.

Спротивно на тоа, одлуките за различно користење на земјиштето исто така може да ги променат областите, што ги прави извори на емисии. Забележителни примери за тоа се исцедените тресетишта, палењето тресет од бродовите за греење, орањето на тревници и земјоделско обработливо земјиште, со што се ослободува претходно складираниот јаглерод. За шумите, динамиката е иста, но со различна временска рамка. Како и почвата и шумите се резерви на јаглерод и минерали на јаглерод, што значи дека и тие складираат јаглерод и го зафаќаат од воздухот. Во многу случаи, младите растечки шуми зафаќаат јаглерод побрзо од старите шуми, но сечењето на старите шуми го отстранува јаглеродниот фонд од шумата. Во зависност од тоа како се користи дрвото, јаглеродот може да се ослободи порано, како на пример кога дрвото се запали за загревање, или многу подоцна, кога дрвото се користи за градење куќи, на пример.

Поздравите почви и копнените екосистеми би можеле да зафатат и складираат повеќе јаглерод диоксид од атмосферата отколку што во моментот го прават. Зелените простори и природните области, исто така, би можеле да им помогнат на луѓето и природата да се прилагодат на неизбежните промени во нашата клима. Само почвата не може да ги поправи климатските промени, но треба да се факторизира и може да биде моќен партнер во нашите напори.

Акцијата на ЕУ и ЕЕА работат на почвата и климатските промени

Тематската стратегија на ЕУ за заштита на почвата и нејзиниот извештај за спроведување ја потенцираат важноста на здравата почва и во ублажувањето и прилагодувањето на климатските промени. Парискиот Договор ја нагласува критичната улога на секторот за употреба на земјиштето во климатските активности.

После тоа, новата регулатива на ЕУ за употреба на земјиштето, промена на употребата на земјиштето и шумарство бара земјите-членки, најмалку целосно да ги компензираат емисиите на стакленички гасови во секторот од 2021 до 2030 година.

Спроведувањето на новата регулатива бара известување и мониторинг, што ЕЕА ќе го поддржи. ЕЕА исто така продолжува да развива знаење за прашањата поврзани со животната средина во однос на користењето на земјиштето и шумарството и сличните практики за управување со земјиштето, вклучително и со употреба на податоци за набудување на Земјата од Службата за мониторинг на земјиштето Коперник. Многу од проценките на ЕЕА, индикаторите и податоците за почвата, земјиштето, екосистемите, земјоделството, шумарството, зелената инфраструктура и други теми исто така имаат поврзаност со климатските промени.

Остануваат многу непознаници, но колку подобро ја разбераме динамиката помеѓу почвата, земјиштето и климата, толку се подобри шансите за дизајнирање и спроведување одржливи решенија.

Извор: https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2019-content-list/articles/soil-land-and-climate-change

Facebook