Природно-географски анализ и социално-икономическа характеристика на трансграничния регион в Република Северна Македония

В рамките на проект „Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология“, с акроним MCSoil, изпълняван от сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ – Водещ апртньор и сдружение „Център за медицински билки и горски плодове – Амброзия“ – Проектен партньор, бе изготвен природно-географски анализ и социално-икономическа характеристика на трансграничния регион в Република Северна Македония. Докладът е изготвен въз основа на наличните данни за състоянието на георазнообразието и геоложкото наследство, характерни за източната част на Република Северна Македония, почвознанието, като научно основание за извършване на допълнителни изследвания, както и анализ на геоложките и хидрографските данни, и социално-икономическите характеристики на района. Основната цел на доклада е да бъде извършен анализ и да бъдат идентифицирани подходящи терени за прилагане на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсена почва, посредством стойностите на магнитна чувствителност на почвите.

При разработването на доклада се използва като основа състоянието на георазнообразието и гео наследството на източния регион на Република Северна Македония, както и други природни компонени (биоразнообразие и разнообразие на ландшафта), които представляват научната основа за разработване на екологична стратегия за опазване на природата. За да бъде защитена и запазена екологичната рамка, е необходимо едната от целевите зони да се намира в замърсена територия, а другата – в чиста екологична среда. Двете специфични зони, които ще бъдат обследвани за постигане целите на проекта, посредством иновативната методология, са територията около старата водноелектрическа централа в рудник „Злетово“ в район Пробищип – замърсена зона, и защитена зона „Плоче – Литотелми“.

Наличието на тежки метали в почвите е сериозен екологичен проблем, който засяга пряко здравословното състояние и живота на хората. Наличието на тежки метали в почвата може да бъде повлияно от редица фактори. В резултат на изготвения анализ и отчитайки факта, че старата водноелектрическа централа в Пробищип е многократно определяна като втората най-сериозна екологична заплаха в страната, именно тази локация е определена за целева при разработването и прилагането на иновативния метод.

Изготвеният доклад предоставя базисната рамка, необходима за идентифициране на целевите обекти, за да бъде установено състоянието им и осигурено опазването на природата в източния регион на Република Северна Македония.

Пълният текст на доклада е наличен тук.