Сдружение “Амброзия” участва в Национална Конференция за климата

Представители на Сдружение „Амброзия“ участваха в Националната конференция за климата, проведена от 29ти март до 9ти април 2021 г. онлайн чрез платформата Zoom.

В рамките на конференцията, на 5 април се проведе работна среща за определяне на приоритети в изпълнението на „Зелената програма“, касаеща Западните Балкани, обхващаща секторите за биоразнообразие и намаляване на замърсяването на въздуха, водите и почвите.

На семинара, който имаше интерактивен характер, председателят на Асоциацията Амброзия Ясминка Пашалийска-Андоновска сподели с участниците резултатите от проект „Идентифициране и мониторинг на замърсени почви по иновативна методология” (MCSoil), както и дългосрочен план за наблюдение, изготвен в рамките на проекта. за проследяване на ситуацията със замърсяването на почвата в трансграничната зона в Република Северна Македония.

Прилагането на тази методология за мониторинг на съдържанието на тежки метали в горния почвен слой е инструмент, който ще допринесе за по-добър контрол на местните общности върху дейността на държавните институции, отговарящи за опазването на околната среда и контрола на качеството.

Представители на Асоциация „Амброзия“ допринесоха и за определяне на приоритетите за изпълнение на „Зелената програма за Западните Балкани“, особено в сектора на замърсяването на почвите, което ще бъде изключително важно през следващия период.

Как да смекчим последиците от изменението на климата и колко е важно тези дейности да бъдат част от политиките и дейностите във всички сектори, бяха темите, обсъдени на Националната конференция по климата, организирана от „Еко Свест“ и CNVP и „Движение на еколозите“, с финансовата подкрепа от Европейският съюз.