За Кластер ОИЕ

КЛАСТЕРОТ ЗА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА (ОИЕ) е основан на 12.05.2010 година во градот Благоевград. Кластерот за ОИЕ ОБЕДИНУВА претставници на деловниот и невладиниот сектор во областа на обновливите извори на енергија и ЕЕ, како и научни групи.

Главната ВИЗИЈА за развој на кластерот за ОИЕ  е насочена кон постигнување услови за одржлив развој за производство на чиста енергија и негово ефикасно управување и потрошувачка во Република Бугарија. Во одржување на политиките на Европската унија за заштитата на животната средина, транзицијата кон зелена економија и намалувањето на минимум на климатските ризици, во однос на националните приоритети и новите регулаторни побарувања во секторот за енергетика на Република Бугарија, КОИЕ го охрабрува развојот и воведувањето на иновации во секторот ОИЕ и ЕЕ.

Главната МИСИЈА на КОИЕ е целосна употреба на обновливите извори на енергија на регионално и национално ниво, како и постигнување на одржлив социо-економски развој на регионите преку ефективна интеракција и соработка помеѓу различни организации.

Конкурентните предности на  Кластерот за ОИЕ се засновани како на долгогодишно искуство на неговите членови во производство на енергија од ОИЕ, така и на традициите во производството на машини и специјализирана опрема за енергетската индустрија, комплетен инженеринг и изградба на инсталации за производство на енергија од ОИЕ.

Главните ЦЕЛИ на КОИЕ се:

Спроведување на соработка помеѓу компаниите, невладините организации и научните групи за поддршка на продуктивен и технолошки развој на малите и средни претпријатија од областа на ОИЕ.

Поддршка за иницијативата за претприемништво за воспоставување и примена на нови производи и технологии од областа на ОИЕ.

Подобрување на квалификацијата и преквалификација на раководителите, експертите и вработените назначени во компаниите-членки на Кластерот.

Соработка помеѓу компаниите поврзани со маркетинг, технологии, информативните услуги и јавни работи, од заеднички интерес за сите членови на кластерот.

Обезбедување на информации за поддршка и помош на компаниите-членки на Кластерот за учество во заеднички програми и проекти во согласност со барањата на националните и европските оперативни програми и фондови.

Организирање на соработка помеѓу компаниите-членки на Кластерот и спроведување на меѓународна соработка со слични организации Придружување во напорите на компаниите-членки за производство на електрична енергија ОИЕ за договори и склучување зделки и давање поддршка за развој на иновативни производи, процеси и технологии во секторот ОИЕ.

 

Веб страната е кофинансирана од Европската Унија преку Интеррег – ИПА Програмата за прекугранична соработка CCI 2014TC16I5CB006

Facebook