ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСТОЧНИОТ ДЕЛ (ПОГРАНИЧНА ОБЛАСТ) НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Веб страната е кофинансирана од Европската Унија преку INTERREG-IPA Прекуграничната програма Бугарија-Македонија CCI 2014TC16I5CB006

Facebook