Потпишан меморандум за соработка меѓу Здружението Амброзија и Универзитот Гоце Делчев Штип

Врз основа на активностите и мерките за одржливост на резултатите од проектот дефинирани во Планот за  долгорочен  мониторинг во прекуграничниот регион на Република Северна Македонија, кој беше изработен во рамки на проектот „Идентификација и мониторинг на контаминирани со користење на иновативна методологија (MCSoil)“. № CB006.1.11.023, во јули 2021 година Здружението Амброзија и Универзитетот Гоце Делчев Штип потпишаа Меморандум за соработка.

Во меморандумот се дефинирани партнерска соработка и взаемната поддршка од двете страни за вршење на редовен мониторинг на дефинираните области, Здружението Амброзија ја обезбедува опремата набавена во рамките на проектот. а Универзитетот Гоце Делчев Штип обезбедува експертиза за спроведување на активностите за мониторинг. Периодично ќе се спроведува мониторинг во одредените области од Источниот и Југоисточниот плански регион во прекуграничната област на Република Северна Македонија, во кој активно ќе бидат вклучени и студентите од Универзитетот.