За Центар Амброзиja

Здружението Центар  за лековити билки и шумски плодови  АМБРОЗИЈА  е активно на полето на прашања поврзани со животната средина,  рурален развој и поттикнувањето на младинскиот активизам од  2004 година.

МИСИЈА на Здружението е да придонесе кон подобрување на квалитетот на живеење преку активности  насочени кон поддршка на руралниот развој, заштита на животната средина, едукација на граѓаните за правилно искористување на природните ресурси,  промоција на младиски активизам.

Главни ЦЕЛИ на Амброзија се: залагање за примена на принципите за одржлив развој и  едукација за одржливо користење на природните ресурси,како и едукација за основните вредности на демократското општество; Превземење на конкретни активности за поддршка на руралниот развој, промоција на традиционалните вредности и занаети, промоција на еко туризам во прилог на развој на поширокиот регион; Исто така и грижа за животната средина и залагање за истражување и примена на алтернативни и обновливи извори на енергија, преку соработка со слични организации од Република Северна Македноја и странство.

 Во Здружението Центар за лековити билки и шумски плодови АМБРОЗИЈА  членуваат   експерти со долгогодишно искуство во имплементација на проекти и активности на    локално, национално и меѓународно ниво, како и млади луѓе кои се заинтересирани за   сопствен придонес во подобрување на условите за живеење во заедницата.

Членовите на АМБРОЗИЈА имаат активно учество во подготовката на стратешки документи во областа на одржлив развој, заштита на животната средина и демократски процеси на локално ниво и поширокиот регион. Здружението е дел од Локалната Акциона Група -ЛАГ Малеш-Пијанец.

Веб страната е кофинансирана од Европската Унија преку Интеррег – ИПА Програмата за прекугранична соработка CCI 2014TC16I5CB006

Facebook