ПРОЕКТ „ИДЕНТИФИКАЦИЈА И МОНИТОРИНГ НА КОНТАМИНИРАНИ ПОЧВИ СО КОРИСТЕЊЕ НА ИНОВАТИВНА МЕТОДОЛОГИЈА“ со акроним “MCSoil”

 

Референтен №: CB006.2.11.021

ВОДЕЧКИ ПАРТНЕР: КЛАСТЕР ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

ПРОЕКТЕН ПАРТНЕР: ЦЕНТАР ЗА ЛЕКОВИТИ БИЛКИ И ШУМСКИ ПЛОДОВИ АМБРОЗИЈА

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 15 месеци (jули 2019 – октомври 2020)

ФИНАНСИРАЧКА ОРГАНИЗАЦИJA: Интеррег-ИПА прекуграничната програма Бугарија – Македонија  2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB006

ПРИОРИТЕТНА ОСКА 1: Животна средина

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1: Заштита на животната средина и одржливо користење на заедничките природни ресурси во прегуграничната област

ВКУПЕН БУЏЕТ: 113 861.00 EUR

ЦЕЛНИ ГРУПИ:

 • Приватни и други истражувачи од прекуграничниот регион, вклучувајќи консултанти, наставници, научници, професори, студенти итн.
 • Локалните власти од прекуграничниот регион, односно општините, регионалните власти, итн.
 • НВОи активни во областа на заштитата на животната средина.
 • Државни институции одговорни за регионален развој и заштита на животната средина.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

Проектот е насочен директно да се проценат специфичните потреби на регионот за мапирање на постојното и потенцијалното загадување на почвата и да се подигне свеста за состојбата со ресурсите на почвата во Република Бугарија и Република Северна Македонија, како и да се влијае на подобрување на ефикасноста на управувањето со ресурсите во однос на на почвата. Главната цел на проектот е да се спроведе скрининг на животната средина и следење на почвата со примена на иновативна методологија.

АКТИВНОСТИ НА ПРОЕКТОТ:

 • Проектни активности за управување и координација;
 • Активности за комуникација и дисеминација на информации за проектот;
 • Пилот концепт за избор на  конкретни локации, поставување на места за тестирање и планирање на мрежата за скрининг на почвата, во согласност со специфичните потреби на регионот;
 • Градење на капацитети и имплементација на пилот-алатки за еколошко испитување и следење на почвите со иновативна методологија;
 • Потврдување на методологијата за скрининг на загадување на почвата, која се состои од независни хемиски анализи на одбрани примероци од локациите кои се испитуваат, изработка на тематски карти, геостатистичка и просторна анализа на податоците;
 • Завршна конференција за дисеминација на резултатите од проектот во Република Северна Македонија.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОЕКТОТ:

 • Спроведена детална проценка на специфичните потреби на регионот за мапирање на постојната и потенцијалната контаминација на почвата;
 • Подобрена ефикасност во управувањето со ресурсите во однос на почвата и зголемени можности за флексибилен мониторинг на животната средина во програмсата област, базиран на предложениот иновативен пристап за еколошко испитување и следење на почвите;
 • Зајакната институционална соработка меѓу невладините организации, академските организации и јавните власти (локални, регионални и национални) во прекуграничниот регион на Република Бугарија и Република Македонија како заедничка платформа за ширење на знаења и зајакнување на капацитетите и вештините на институциите кои се занимаваат со скрининг на животната средина и мониторинг;
 • Зголемена свест за состојбата со ресурсите на почвата во земјите-партнери постигнати преку проценка на специфичните потреби на регионот во однос на загадувањето на почвата и детално проучување на две “чувствителни” области од заедничкиот прекуграничен регион – две загадени индустриски региони (термоцентрала “Бобов дол” и регионот на Пробиштип-Злетово) и две природни заштитени зони  “Чослево блато” – Република Бугарија и “Плоче” (локалитет Плоче-Литотелем) – Република Северна Македонија.

Веб страната е кофинансирана од Европската Унија преку Интеррег – ИПА Програмата за прекугранична соработка CCI 2014TC16I5CB006

Facebook