Category Новини & събития

Стратегия за почвите за 2030-та година

Ползата от екологично чистите почви за хората, храната, природата и климата.

Стратегията на ЕС за почвите за 2030 г. определя рамка и конкретни мерки за опазване и възстановяване на почвите и гарантира, че те се използват устойчиво. Стратегията включва изследване на почвите и цели за постигане на екологично чисти почви до 2050 г., с конкретни действия до 2030 г. както и приемането от ЕС на нов Закон за опазване на почвите до 2023 г., с който да се осигури опазване на околната среда и здравето.

Новата стратегия на ЕС за почвите за 2030 г. е важен компонент на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. Стратегията ще допринесе за достигането на целите поставени от Европейската Зелена Сделка. Здравите почви са от определяща важност за постигане на климатична неутралност, чиста и кръгова икономика и спиране на опустиняването и деградацията на почвата. Качеството на почвите е от съществено значение за възстановяване на биологичното разнообразие, осигуряване на здравословна храна и защита на човешкото здраве.

Прочетете пълния текст тук: https://ec.europa.eu/environment/strategy/soil-strategy_en

Подписан меморандум за сътрудничество между Сдружение Амброзия и Университет Гоце Делчев Щип

Въз основа на дейностите и мерките за устойчивост на резултатите от проекта, определени в Дългосрочния Мониторинг План за трансграничния регион на Република Северна Македония, който е разработен в рамките на проект „Идентифициране и мониторинг на замърсени по иновативна методология (MCSoil )” № CB006.1.11.023, през юли 2021 г. Сдружение „Амброзия“ и Университет „Гоце Делчев Щип“ подписаха Меморандум за сътрудничество.

Меморандумът дефинира партньорско сътрудничество и взаимна подкрепа от двете страни за редовен мониторинг на дефинираните зони, асоциация „Амброзия“ осигурявайки оборудването, закупено в рамките на проекта и университет Гоце Делчев Щип предоставящ експертиза за провеждане на мониторинговите дейности. Периодично ще се провежда мониторинг в определени райони на Източен и Югоизточен район за планиране в трансграничната зона на Република Северна Македония, в който активно ще участват студенти от университета.

Представяне на резултатите от анализа на степента на замърсяване на почвената покривка, посредством магнитна възприемчивост в рамките на Девета международна научна конференция „Съвременни тенденции в науката“ (FMNS-2021)

Резултатите от анализа на степента на замърсяване на почвената покривка, посредством магнитна възприемчивост, изготвен по проект “Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология (MCSoil)” № CB006.1.11.023, бяха представени в рамките на Девета международна научна конференция „Съвременни тенденции в науката“ (FMNS-2021),  организирана от Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, проведена на 15 – 16 септември 2021 г. Участие в събитието взеха представители от България, Русия, Италия, Чехия, Германия, Великобритания и др., разпределени в няколко научни направления: Химия, Физика, География, Eкология и опазване на околната среда, Математика, Информатика, Технически науки, Методика на обучението

В изнесения доклад се набляга на свойствата на магнитната чувствителност на почвата, като индикатори за замърсяване с тежки метали в района на ТЕЦ „Бобов дол“. Фокусът на дискусията бе насочен към метода за извършване на скрининг на магнитната чувствителност на почвите за прилагане на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви. 

Изследването и мониторингът на почвите в рамките на периода на изпълнение на проекта бе извършени посредством специализирано и иновативно оборудване за измерване на терен, предназначено за бърза, надеждна и икономически ефективна оценка на магнитната чувствителност на почвите, в съотвествие с естествените почвени условия и характеристики в конкретната зона. Обсъдена е и конкретната методология и последователността, необходими при оценяването на степента на замърсяване.

Пилотният инструмент за събиране на почвени проби, обработване, анализиране и представяне на данни, е основан на иновативни геофизични методи за икономически ефективна, чувствителна и бърза оценка на качеството на почвите в околната среда. Основното предимство на тази иновативна методология е нейната висока чувствителност и възможност за интелигентно адаптиране на метода, според спецификите на обекта и съществуващия проблем. Също така, методът функционира много по-бързо и по-икономично от традиционно използвания химичен анализ.

Сключен мемурандум за сътрудничество между сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ (КВЕИ) и Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград

Като част от дейностите по осигуряване на устойчивост на проект “Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология (MCSoil)” № CB006.1.11.023, както и на основата на План за осъществяване на дългосрочен мониторинг на почвите, разработен в рамките на проекта, през месец юни 2021 г., бе сключен мемурандум за сътрудничество между сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ (КВЕИ) и Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград.

 Подписването на меморандума е израз на укрепване на партньорските отношения и развиване на взаимно сътрудничество. Основната цел е да се създаде практическа рамка за задълбочаване сътрудничеството между участниците и обединяване на усилията им при изпълнението и координирането на дейности за справяне с част от съвременните предизвикателства, свързани със замърсяването на почвите.

Дейностите, попадащи под обхвата на меморандума, свързани с осъществяване на изследвания, пилотни тестове и мониторинг за контрол на качеството на почвата, ще бъдат извършвани посредством употреба на специализирано оборудване, закупено в рамките на проекта и използвано за осъществяване на проектните дейности, което ще бъде предоставяно безвъзмездно на Югозападен университет „Неофит Рилски“ от страна на сдружение „КВЕИ“.

В рамките на териториалния обхват на дейностите, попадащи в обхвата на меморандума са Югозападен регион на Република България, включващ области София – град, Софийска, Перник, Кюстендил и Благоевград.

Сътрудничеството между двете страни ще подпомогне научно-техническото осигуряване на практическите занятия по редица дисциплини, изучавани е университета, упоменати в мемурандума.

Използването на иновативни технологични решения за оценка на екологичното състояние на почвената покривка, каквато възможност се предоставя посредством оборудването, описано в меморандума, би допринесло за повишаване на знанията и уменията на студентите, обучаващи се в съответните специалности. Осъществяване на мониторинг на магнитната възприемчивост на избраните полигони, съгласно разработения в рамките на проект MCSoil План за дългосрочен  мониторинг, като част от практическите занятия по съответните дисциплини, както и осъществяване на мониторинг на магнитната възприемчивост на речни и езерни седименти при провеждането на практическите занятия по дисциплини, са сред приоритетните индикативни дейности.

Сътрудничеството, което ще бъде реализирано, посредством дейностите, предвидени за изпълнение в рамките на меморандума, цели да подпомогне насърчаването и популяризирането на инициативи, стремящи се към успешно управление на отпадъците, опазването на околната среда и възпитаване на екологосъобразно отношение и практики у младото и подрастващо поколение в региона. 

Проектът е успешно реализиран в периода юли 2019 – октомври 2020 г. от сдружение „КВЕИ“ в партньорство с „Център за медицински билки и горски плодове – Амброзия“ от град Пехчево, Северна Македония, в рамките на ИНТЕРРЕГ-ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония, CCI Номер: 2014TC16I5CB006.

Цел на шроектните инициативи бе извършването на оценка на текущото състояние и специфичните нужди на региона, касаещи съществуващото и потенциално замърсяване на почвата. Дейностите на проекта бяха насочени към изграждането на съвместен механизъм за опазване на околната среда, чрез идентифициране и мониторинг на замърсени зони почви, посредством прилагане на иновативна методология. Пилотният инструмент за събиране на почвени проби, обработване, анализиране и представяне на данни, е основан на иновативни геофизични методи за икономически ефективна, чувствителна и бърза оценка на качеството на почвите в околната среда. Основното предимство на тази иновативна методология е нейната висока чувствителност и възможност за интелигентно адаптиране на метода, според спецификите на обекта и съществуващия проблем. Също така, методът функционира много по-бързо и по-икономично от традиционно използвания химичен анализ.

Всичко това допринесе за повишаване информираността и познанията на представителите на целевите групи и заинтересовани страни по проекта във връзка със състоянието на почвените ресурси в пограничния регион на Република България и Република Северна Македония, както и за подобряването на ефективността на управлението на ресурсите по отношение на почвите.

Сдружение “Амброзия” участва в Национална Конференция за климата

Представители на Сдружение „Амброзия“ участваха в Националната конференция за климата, проведена от 29ти март до 9ти април 2021 г. онлайн чрез платформата Zoom.

В рамките на конференцията, на 5 април се проведе работна среща за определяне на приоритети в изпълнението на „Зелената програма“, касаеща Западните Балкани, обхващаща секторите за биоразнообразие и намаляване на замърсяването на въздуха, водите и почвите.

На семинара, който имаше интерактивен характер, председателят на Асоциацията Амброзия Ясминка Пашалийска-Андоновска сподели с участниците резултатите от проект „Идентифициране и мониторинг на замърсени почви по иновативна методология” (MCSoil), както и дългосрочен план за наблюдение, изготвен в рамките на проекта. за проследяване на ситуацията със замърсяването на почвата в трансграничната зона в Република Северна Македония.

Прилагането на тази методология за мониторинг на съдържанието на тежки метали в горния почвен слой е инструмент, който ще допринесе за по-добър контрол на местните общности върху дейността на държавните институции, отговарящи за опазването на околната среда и контрола на качеството.

Представители на Асоциация „Амброзия“ допринесоха и за определяне на приоритетите за изпълнение на „Зелената програма за Западните Балкани“, особено в сектора на замърсяването на почвите, което ще бъде изключително важно през следващия период.

Как да смекчим последиците от изменението на климата и колко е важно тези дейности да бъдат част от политиките и дейностите във всички сектори, бяха темите, обсъдени на Националната конференция по климата, организирана от „Еко Свест“ и CNVP и „Движение на еколозите“, с финансовата подкрепа от Европейският съюз.

Проект „Идентификаия и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология“ – MCSoil достигна своята заключителна фаза на реализация

Изпълнението на проекта стартира през месец юли 2019 г. Проектът се изпълнява от сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ в партньорство с „Център за медицински билки и горски плодове – Амброзия“ от град Пехчево, Северна Македония, в рамките на ИНТЕРРЕГ-ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония, CCI Номер: 2014TC16I5CB006.

Цел на шроектните инициативи бе извършването на оценка на текущото състояние и специфичните нужди на региона, касаещи съществуващото и потенциално замърсяване на почвата. Дейностите на проекта бяха насочени към изграждането на съвместен механизъм за опазване на околната среда, чрез идентифициране и мониторинг на замърсени зони почви, посредством прилагане на иновативна методология. Пилотният инструмент за събиране на почвени проби, обработване, анализиране и представяне на данни, е основан на иновативни геофизични методи за икономически ефективна, чувствителна и бърза оценка на качеството на почвите в околната среда. Основното предимство на тази иновативна методология е нейната висока чувствителност и възможност за интелигентно адаптиране на метода, според спецификите на обекта и съществуващия проблем. Също така, методът функционира много по-бързо и по-икономично от традиционно използвания химичен анализ.

Всичко това допринесе за повишаване информираността и познанията на представителите на целевите групи и заинтересовани страни по проекта във връзка със състоянието на почвените ресурси в пограничния регион на Република България и Република Северна Македония, както и за подобряването на ефективността на управлението на ресурсите по отношение на почвите.

Екипът на сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ благодари за интереса и активното участие на партньорите и участниците в проектните инициативи през целия период от изпълнението на проект „MCSoil”.

Финална конференция по проект “MC Soil”

На 09 и 10 октомври 2020 г., в град Пехчево, Република Северна Македония ще се проведе  финална конференция по проект  “Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология” – MCSoil. Проектът се изпълнява от „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ – Благоевград, в партньорство с „Център за медицински билки и горски плодове – Амброзия“ от Република Северна Македония и е реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония, CCI № 2014TC16I5CB006.

По време на финалната конференция ще бъдат представени резултатите от дейностите по проекта и по-конкретно, резултатите от приложението на иновативна методология за извършване на мониторинг на замърсени почви в трансграничния регион на Република България и Република Северна Македония.

Събитието ще се проведе на 09 и 10 октомври 2020 г. с начален час 11.00 ч. македонско време в хотел “Гогов” – град Пехчево. Поради извънредната епидемична обстановка в Република България и ограничителните мерки срещу разпространението на коронавирус в Република Северна Македония, гостите от България ще вземат участие по време на конференцията чрез установена онлайн връзка от 12.00 часа българско време, в конферентната зала на хотел „Корона“, гр. Благоевград.

Водещият партньор по проекта – Клъстер възобновяеми енергийни източници, ще осигури участието на 15 представители на целевите групи и заинтересовани страни от област Благоевград. С оглед ограничените места, моля да заявите Вашето присъствие по време на събитието на посочените по-долу координати.

Финалната конференция ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно препоръките на оторизираните здравни органи в Република Северна Македония и Република България.

За контакт с екипа на сдружение Клъстер ВЕИ:

Сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници”

Ул. „Тодор Александров“ № 23, ет.6,

тел.: +35973 539 498; моб.: 0895891535

res_cluster@abv.bg * www.res-cluster.com

Проведено специализирано обучение на тема „Представяне на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви, и постигнати резултати от нейното приложение“

Сдружение „Клъстер Възобновяеми енергийни източници” проведе специализирано обучение на тема „Представяне на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви, и постигнати резултати от нейното приложение“. Обучението се проведе в рамките на три дни – 18 – 20 септември 2020 г., в хотел „Мурите“, град Разлог.

Събитието бе организирано в рамките на проект „Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология (MCSoil)“, изпълняван от „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ – Благоевград, в партньорство с „Център за медицински билки и горски плодове – Амброзия“ от Република Северна Македония. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония.

Обучението бе предназначено за представители на отговорните институции по отношение опазването на околната среда и почвите, местните органи на самоуправление и регионалните власти в Република България, екологични организации, представители на неправителствения сектор, студенти и заинтересовани страни по отношение опазването на околната среда и почвите. Основната цел бе представяне на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви, като акцент на обучението бе поставен върху постигнатите резултати от нейното приложение. В рамките на събитието бе извършена демонстрация на практическата приложимост на системата за установяване на магнитната възприемчивост на почвите на терен.

В условията на извънредна епидемична обстановка в Република България, обучението се проведено при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно препоръките на оторизираните здравни органи. В тази връзка, на участниците бяха предоставени лични предпазни средства (маски за еднократна употреба), дезинфектанти и др.

Повече информация за проект„Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология (MCSoil)“, проектните инициативи и интересни новини по темата, можете да намерите освен на настоящата интернет страница на проекта, така и на официалната Facebook страница на проекта.

Покана за участие в специализирано обучение – гр. Пехчево, Северна Македония

Специализирано обучение на тема:

Иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви и резултати от нейното приложение

Местоположение: Пехчево, Северна Македония

Дати:  24-26.09.2020

В рамките на проект „Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология “- MCSoil, изпълняван от сдружения „Амброзия“, в партньорство с „Клъстер възобновяеми енергийни източници“, изпълняван с финансовата подкрепа на ЕС в рамките на ИНТЕРРЕГ-ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония, ще бъде проведено обучение за представяне на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви, както и резултатите от нейното приложение в рамките на дейностите по проекта.

Обучението ще се проведе в рамките на периода 24 – 26, в хотел “Гогов” в гр. Пехчево, Северна Македония.

По време на обучението ще бъдат спазени всички мерки за защита срещу разпространение и превенция от Covid – 19, в съответствие с действащото законодателство в Република Северна Македония.

Потвърдете участието си в обучението не по-късно от 22 септември 2020 г., като попълните електронния формуляр на следния линк:  https://forms.gle/tK8DV1WQTrV8mbi5A .

Сдружение Амброзия

гр. Пехчево

Специализирано обучение на тема: „Представяне на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви, и постигнати резултати от нейното приложение“

Сдружение „Клъстер Възобновяеми енергийни източници”  (КВЕИ)  има удоволствието да Ви покани да участвате в специализирано обучение на тема „Представяне на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви, и постигнати резултати от нейното приложение“. Събитието се организира в рамките на проект „Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология (MCSoil)“, изпълняван от „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ – Благоевград, в партньорство с „Център за медицински билки и горски плодове – Амброзия“ от Република Северна Македония. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония.

Обучението е предназначено за представители на отговорните институции по отношение опазването на околната среда и почвите, местните органи на самоуправление и регионалните власти в Република България, екологични организации, представители на неправителствения сектор, студенти и заинтересовани страни по отношение опазването на околната среда и почвите. Основната цел е представяне на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви, като акцент на обучението ще бъдат постигнатите резултати от нейното приложение. В рамките на събитието ще бъде извършена демонстрация на практическата приложимост на системата за установяване на магнитната възприемчивост на почвите на терен.

Обучението ще се проведе в рамките на три дни – 18 – 20 септември 2020 г., от 13:00 ч., в хотел „Мурите“, град Разлог.

В условията на извънредна епидемична обстановка в Република България, обучението ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно препоръките на оторизираните здравни органи. В тази връзка, на участниците ще бъдат предоставени лични предпазни средства (маски за еднократна употреба), дезинфектанти и др. Представители на организаторите ще следят за спазването на дистанция и извършването на редовна дезинфекция.

Повече информация относно провеждането на обучението, както и контакти за връзка с организаторите, са посочени в приложената покана и програма на събитието.

Приложение:

  1. Програма на събитието
Facebook