Сключен мемурандум за сътрудничество между сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ (КВЕИ) и Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград

Като част от дейностите по осигуряване на устойчивост на проект “Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология (MCSoil)” № CB006.1.11.023, както и на основата на План за осъществяване на дългосрочен мониторинг на почвите, разработен в рамките на проекта, през месец юни 2021 г., бе сключен мемурандум за сътрудничество между сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ (КВЕИ) и Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград.

 Подписването на меморандума е израз на укрепване на партньорските отношения и развиване на взаимно сътрудничество. Основната цел е да се създаде практическа рамка за задълбочаване сътрудничеството между участниците и обединяване на усилията им при изпълнението и координирането на дейности за справяне с част от съвременните предизвикателства, свързани със замърсяването на почвите.

Дейностите, попадащи под обхвата на меморандума, свързани с осъществяване на изследвания, пилотни тестове и мониторинг за контрол на качеството на почвата, ще бъдат извършвани посредством употреба на специализирано оборудване, закупено в рамките на проекта и използвано за осъществяване на проектните дейности, което ще бъде предоставяно безвъзмездно на Югозападен университет „Неофит Рилски“ от страна на сдружение „КВЕИ“.

В рамките на териториалния обхват на дейностите, попадащи в обхвата на меморандума са Югозападен регион на Република България, включващ области София – град, Софийска, Перник, Кюстендил и Благоевград.

Сътрудничеството между двете страни ще подпомогне научно-техническото осигуряване на практическите занятия по редица дисциплини, изучавани е университета, упоменати в мемурандума.

Използването на иновативни технологични решения за оценка на екологичното състояние на почвената покривка, каквато възможност се предоставя посредством оборудването, описано в меморандума, би допринесло за повишаване на знанията и уменията на студентите, обучаващи се в съответните специалности. Осъществяване на мониторинг на магнитната възприемчивост на избраните полигони, съгласно разработения в рамките на проект MCSoil План за дългосрочен  мониторинг, като част от практическите занятия по съответните дисциплини, както и осъществяване на мониторинг на магнитната възприемчивост на речни и езерни седименти при провеждането на практическите занятия по дисциплини, са сред приоритетните индикативни дейности.

Сътрудничеството, което ще бъде реализирано, посредством дейностите, предвидени за изпълнение в рамките на меморандума, цели да подпомогне насърчаването и популяризирането на инициативи, стремящи се към успешно управление на отпадъците, опазването на околната среда и възпитаване на екологосъобразно отношение и практики у младото и подрастващо поколение в региона. 

Проектът е успешно реализиран в периода юли 2019 – октомври 2020 г. от сдружение „КВЕИ“ в партньорство с „Център за медицински билки и горски плодове – Амброзия“ от град Пехчево, Северна Македония, в рамките на ИНТЕРРЕГ-ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония, CCI Номер: 2014TC16I5CB006.

Цел на шроектните инициативи бе извършването на оценка на текущото състояние и специфичните нужди на региона, касаещи съществуващото и потенциално замърсяване на почвата. Дейностите на проекта бяха насочени към изграждането на съвместен механизъм за опазване на околната среда, чрез идентифициране и мониторинг на замърсени зони почви, посредством прилагане на иновативна методология. Пилотният инструмент за събиране на почвени проби, обработване, анализиране и представяне на данни, е основан на иновативни геофизични методи за икономически ефективна, чувствителна и бърза оценка на качеството на почвите в околната среда. Основното предимство на тази иновативна методология е нейната висока чувствителност и възможност за интелигентно адаптиране на метода, според спецификите на обекта и съществуващия проблем. Също така, методът функционира много по-бързо и по-икономично от традиционно използвания химичен анализ.

Всичко това допринесе за повишаване информираността и познанията на представителите на целевите групи и заинтересовани страни по проекта във връзка със състоянието на почвените ресурси в пограничния регион на Република България и Република Северна Македония, както и за подобряването на ефективността на управлението на ресурсите по отношение на почвите.