Замърсители на почвата

Почвата е сложна смесица от минерали, органична материя, вода и различни форми на живот. В своето естествено и първично състояние, почвата е незамърсена субстанция, която покрива земята. В следствие на неволна или умишлена намеса от страна на хората, състоянието на почвата в определени райони значително се влошава. Отпадъците, битови или индустриални, нарушават състоянието на почвата, което се отразява върху здравето и благосъстоянието на хората, растителния и животинския свят.

Всяко вещество, намиращо се в почвата, което надвишава естествените и допустими нива, и представлява риск за човешкото здраве, се определя като замърсител на почвата. Например, химичните елементи арсен и олово, по естествен принцип се срещат в някои видове почви. Умишлената употреба на пестициди в ежедневието обаче може да причини замърсяване на почвите. Употребата на олово за направата на бензин през 20 век, носи последствия върху качеството на почвата и до днес.

Най-голям риск за замърсяване на почвата се наблюдава в градските райони, както и бивши и настоящи индустриални обекти. Често срещани замърсители са пестициди, нефтопродукти, радон, азбест, олово, хромиран меден арсенид и креозот. В градските райони, замърсяването на почвата до голяма степен е причинено от човешката дейност. Примери са промишлеността, изхвърляне на промишлени отпадъци, обработване на земята, локално изхръляне на отпадъци и прекомерна употреба на пестициди или торове. Тежкият автомобилен трафик също допринася за замърсяването на почвата. Замърсяването на почвата влияе негативно върху заобикалящата околна среда.

Къде и каква степен на замърсяване на почвите ще бъде отчетено, до голяма степен ще определи и начина на разпространение на замърсяването. Видът на почвата също е от значение за разпространението на замърсяването.

По какъв начин са изложени хората на риск от замърсяване на почвата?

Съществуват редица начина, посредством които хората са изложени на замърсяване от почвите. Най-често срещаните са:

  1. Поглъщане на почвата

Въпреки че звучи нетипично да се поглъща почва, замърсителите могат да попаднат в нашето тяло по различни начини. Малките деца могат да бъдат особено податливи, тъй като често играят в открита почва. Замърсеният почвен прах може също така да повлияе върху хранителната продукция на хората. Обилното измиване с вода на хранителните продукти, които се добиват от почвата, е от значителна важност. Най-големият риск от поглъщане на почвата се случва, когато почвата остане гола. Покриването на почвата с трева или друга растителност, както и доброто наторяване, намалява риска от заразяване. При консумация на храна на открито и в близост до почва във ветровит ден, замърсителите, пренасяни във въздуха, могат да попаднат върху храната, преди тя да бъде консумирана.

  1. Инхалантни летливи вещества и прах

Когато почвата е открита, малки частици могат да бъдат пренесени по въздуха, посредством вятъра например. Строителните работи и разрушавания, минната индустрия или несполучливи опити за озеленяване, могат да предизвикат образуване на почвен прах. Вдишването на замърсени прахови частици може да доведе до физически или химически щети върху хората. Например, азбестовите влакна могат да пробият белите дробове. Химикали като олово могат да нанесат щети на нервната система, включително мозъка.

  • Абсорбиране през кожата

Замърсителите могат също така да бъдат абсорбирани през кожата. Креозотът е материал, използван за запазване на дървесината в Съединените щати. Тази сложна смес от химикали може да изтече от обработената дървесина и да замърси почвата. При контакт със замърсени с креозот почви, с течение на времето, по кожата е възможно да се появят мехури или обриви, да се излющи или силно да се зачерви.

4. Консумация на храна, отгледана в замърсена почва

Редица жилищни сгради и тревни пространства са изградени върху бивши индустриални и производствени терени, които предполагат наличие на замърсени почви. В тези случаи, хранителната продукция, като зеленчуци и билки, може да поеме замърсители, докато растат. Консумацията им излага на риск човешкото здраве. Също така, може да има наличие на почвен прах върху тях, като без надлежното им измиване, замърсителите остават. Дори земята за отглеждане на хранителна продукция да бъде екологично чиста, наличието в близост на замърсен терен може да доведе до замърсяване на продукцията, вследствие на попадане на замърсен прах, посредство вятъра.

Места със завишено ниво на безпокойство

Индустриални и производствени зони и обекти

В индустриалните и производствените обекти често има наличие на редица замърсители, замърсяващи почвите им. Видът на замърсителя зависи от това какво произвежда предприятието. Замърсяване може да възникне при изтичане на вредни химикали върху почвата.

Депа, складове за отпадъци и площадки за събиране на отпадъци

Депата, местата за складиране на отпадъци и площадките за събиране на отпадъци създават висок риск от замърсяване на почвата, подобно на индустриалните обекти. Тези райони често съдържат голям набор от замърсители като олово, арсен и нефтопродукти. Всички те, сами по себе си, са опасни за човека. Когато се комбинират, те могат да предизвикат реакция и да създадат още по-токсични съединения. Контролирането и ремедиацията на тези зони изискват високи разходи, а са и технически и логистично усложнени.

Магистрални пътища, паркинги, зони със засилен трафик

Зоните с висока концентрация на превозни средства създават много предпоставки за замърсяване, както и за изтичане на течности от превозните средства. Например, съдържанието на олово може да има високи нива в райони с наличие на високи нива на  емисии от трафика, а изтичането на петрол или нефт по пътищата, или паркингите, употребата на бои и други, може допълнително да замърси почвите. Собствениците на жилища, посредством прекомерната употреба на пестициди и хербициди, допринасят за замърсяването на почвите.

Домакинства

Домакинствата сами по себе си поначало може да не се приемат за потенциални замърсители на почвата. Но замърсяването може да бъде причинено по време на строителните или ремонтните дейности на обектите. Възможно е изтичане на петролни субстанции от превозните средства, които се използват по време на тези дейности.

Бивши земеделски земи с натрупване на замърсители

В Съединените щати, в периода от 1910 до 1950 г., голяма част от пестицидите са съставени от опасни вещества, като олово и арсен. По онова време изследователите и земеделски производители не са запознати, че оловото причинява здравословни проблеми. В резултат на това, в почвата на остатъчните ферми днес може да бъде намерено наличие на олово. В допълнение, от 50-те години на миналия век има широко развитие и производство на хербициди. Неправилната употреба на тези химикали може да навреди на почвата, растенията и дори на човешкото здраве.

С пълния текст на публикацията, можете да се запознаете тук.