Методологически указания за извършване на скрининг на магнитната чувствителност на почвите

Като част от дейностите по проект „Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология“, с акроним MCSoil, бе изготвен протокол с методологически указания за извършване на скрининг на магнитната чувствителност на почвите за разработване и прилагане на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви. Основната цел на документа е разработването на подробни методологически указания, съдържащи етапите и необходимите указания за извършване на скрининг на магнитната чувствителност на почвите, които ще бъдат използвани като основа за разработването и прилагането на иновативна методология за идентификация и мониторинг на замърсени почви. Изследването и мониторингът на почвите ще бъдат извършени посредством специализирано и иновативно оборудване за измерване на терен, предназначено за бърза, надеждна и икономически ефективна оценка на магнитната чувствителност на почвите. Протоколът е разработен в съотвествие с естествените почвени условия и характеристики в трансграничния регион. Той описва конкретната методология и последователността, които ще бъдат следвани при оценяването на степента на замърсяване. Тази методология ще бъде стриктно следвана в процеса на измерване на магнитната чувствителност на почвите в избраните за опробване зони. Четирите области, част от трансграничния регион, необходими за опробване и приложение на иновативната методология, са определени въз основа на резултатите на природно-географския анализ и социално-икономическата характеристика на трансграничния регион в Република България, разработени в рамките на проекта. Разработените указания представляват стратегически план, който дефинира целите и търсените резултати, като посочва основните стъпки, необходими за тяхното постигане.

Пълният текст на документа е наличен тук.