Доклад на Междуправителствения панел за климатични промени (МПКП)

Доклад на Междуправителствения панел за климатични промени (МПКП), насочен към използването на земята, изменението на климата и продоволствената сигурност сочи, че производството на храни трябва да се промени.

В широкообхватния доклад се установява, че интензифицирането на земеделието е довело до спад в състоянието на земята, обезлесяване и загуба на биологично разнообразие. Докладът призовава правителствата спешно да дават приоритет на практиките за екологично земеделие и да прилагат системи като агролесовъдството.

Доброто управление на почвата улавя въглерода от атмосферата и спомага за намаляване на въздействието от наводнения и суши. Очаква се изменението на климата да намали добивите от култури и да повиши цените на храните.

Около една четвърт от земната повърхност, непокрита с лед на Земята е обект на деградация, като последица от човешката дейност. Понастоящем, ерозията на почвата от селскостопанските терени се оценява на 10 до 20 пъти (изключвайки оранта) до над 100 пъти (при конвенционална обработка на почвата) по-висока от степента на почвообразуване. Изменението на климата засилва деградацията на земята, особено в ниско разположени крайбрежни райони, делти на реки, засушени зони и в зони с вечна замръзналост.

Докладът съдържа и препоръки за справяне с тези проблеми.

Пълната версия на доклада е налична на: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf

Междуправителственият панел за климатични промени (МПКП) е междуправителствен орган на ООН за представяне на обективна научна информация, свързана с риска от климатичните промени, повлияни от дейността на хората, природните, политическите и икономическите въздействия и рискове, както и предоставяне на препоръки и алтернативни решения. Организацията е първоначално основана през 1988 г.от две организации на ООН – Световната метеорологична организация и Програмата за околната среда на ООН. Членството в МПКП е отворено за всички членове на двете организации. Панелът издава доклади, които подкрепят Рамковата конвенция на ООН за климатичните промени, която е основният международен договор, свързан с промените на климата. Основната цел на рамковата конвенция е „да стабилизира концентрациите на парникови газове в атмосферата до ниво, което би предотвратило опасно антропогенно смущение на климатичната система“. Докладите на панела включват „научната, техническата и социо-икономическата информация, свързана с разбирането на научната основа на риска от причинени от човека климатични промени, техните потенциални влияния и възможностите за адаптация и смекчаване на риска“.

Този уеб сайт е съфинансиран от Европейския съюз чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП Програма за Трансгранично сътрудничество CCI 2014TC16I5CB006

Facebook