За Център Амброзия

Център за медицински билки и горски плодове – АМБРОЗИЯ осъществява своята дейност в областта на екологията, развитието на селските райони и насърчаването на младежката активност от 2004 година насам.

МИСИЯТА на сдружението е да допринесе за подобряване качеството на живот чрез изпълнението на дейности, насочени към развитието на селските райони, опазване на околната среда, повишаване квалификацията на населението относно правилната употреба на природните ресурси, както и насърчаване на младежката активност.

Основните ЦЕЛИ на АМБРОЗИЯ са: застъпничество за прилагане на принципите за устойчиво развитие и повишаване квалификацията за устойчива употреба на природните ресурси, както и повишаване качеството на образование за основните ценности на демократичното общество; Предприемане на конкретни действия в подкрепа на развитието на селските райони, насърчаване развитието на традиционните ценности и занаяти, и еко туризма като начин за развитие на региона. Също така, дейностите на организацията са насочени към грижа за околната среда и предприемане на инициативи за изследване и приложение на алтернативни и възобновяеми енергийни източници на енергия, чрез осъществяване на сътрудничество със сходни организации в Република Северна Македония и чужбина.

По-голямата част от ЧЛЕНОВЕТЕ на АМБРОЗИЯ притежават дългогодишен опит в изпълнението на проекти и дейности на местно, национално и международно ниво, но също така, сред членовете на органзиацията са млади хора, стремящи се да допринесат за подобряване условията на живот в общността. Членовете на сдружение АМБРОЗИЯ участват активно в подготовката на стратегически документи в областта на устойчивото развитие, опазването на околната среда и насърчаване развитието на демократичните процеси на местно ниво и в региона. Организацията е част от ЛАГ „Малеш – Пијанец“.

Този уеб сайт е съфинансиран от Европейския съюз чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП Програма за Трансгранично сътрудничество CCI 2014TC16I5CB006

Facebook