За Клъстер ВЕИ

КЛЪСТЕР ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (КВЕИ) e организация, учредена на 12 май 2010 г., в грaд Благоевград. Клъстерът ОБЕДИНЯВА представители на бизнеса, научните среди и неправителствения сектор в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност.
Генералната ВИЗИЯ за развитие на Клъстер ВЕИ се заключава в постигане на условия за устойчиво развитие на производството на чиста енергия и нейното ефективно управление и потребление в България. В подкрепа на политиките на Европейския съюз за опазване на околната среда, за преход към зелена икономика и свеждане до минимум на рисковете за климата, във връзка с националните приоритети и новите регулатрорни изисквания към енегийния бизнес в България, КВЕИ насърчава разработването и внедряването на иновации в сектора на ВЕИ и енергийната ефективност.
Основната МИСИЯ на КВЕИ е пълноценно използване на възобновяемите енергийни ресурси на регионално и национално ниво и постигане на устойчиво социално-икономическо развитие на регионите чрез ефективното взаимодействие и сътрудничество между различни организации.
Конкурентните ПРЕДИМСТВА на Клъстер ВЕИ се основават на дългогодишния опит на членовете на клъстера както в производството на енергия от ВЕИ, така и на традициите в производството на машини и съоръжения за енергийната промишленост, цялостен инженеринг и изграждане на инсталации за производство на енергия от ВЕИ.
Сред основните ЦЕЛИ на КВЕИ са:
Реализиране на взаимодействие между фирми, неправителствени организации и научни звена за подпомагане на производственото и технологичното развитие на МСП в сферата на ВЕИ;

Подкрепяне на предприемаческата инициатива за създаване и прилагане на нови продукти и технологии в областта на ВЕИ;

Повишаване квалификацията и преквалификация на специалистите, служителите и мениджърите, работещи във фирмите – участници в Клъстера;

Сътрудничество на фирмите по въпроси на маркетинга, технологиите, информационното обслужване и рекламата, които са от общ интерес за всички членове на Клъстера;

Информационно подпомагане и съдействие на фирмите от клъстера за участие в съвместни програми и проекти съобразно изискванията на националните и европейски оперативни програми и фондове;

Организация на кооперирането и сътрудничеството между фирмите от Клъстера и реализиране на международно сътрудничество със сродни организации;

Обединяване усилията на фирмите-производителки на енергия от ВЕИ за сключване на сделки и подпомагане на разработването на иновативни продукти, процеси и технологии в сектора ВЕИ.

Този уеб сайт е съфинансиран от Европейския съюз чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП Програма за Трансгранично сътрудничество CCI 2014TC16I5CB006

Facebook